Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

This is the default markup for component Words

You can delete this file if you want

Slovník /

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
X
Y
Z
Akcie

Akcia je cenný papier, ktorý predstavuje podiel na majetku spoločnosti. Investor – akcionár má právo podieľať sa na zisku spoločnosti (dividenda) a na riadení spoločnosti, tak ako určujú zákony danej krajiny a stanovy spoločnosti. Akcie môže byť v podobe listinného cenného papiera alebo zaknihovaného cenného papiera.

Alokácia aktív

Alokácia aktív znamená, že investor cielene rozkladá svoje investície od rôznych typov aktív. Napríklad nástroje peňažného trhu, dlhopisy alebo akcie. Alokácia často býva do rôznych trhov, odvetví ako aj mien. Optimalizácia rizika a investičnej stratégie sa dosahuje práve správnou alokáciou aktív.

Backtest

Investičné stratégie investičných portfólii sa testujú na historických dátach. Tieto testy pomáhajú určiť volatilitu a očakávané výnosy portfólia.

Bear market – medvedí trh

Medvedím trhom sa vo všeobecnosti označuje situácia na finančnom trhu, ktorá je charakterizovaná poklesom cien aktív a všeobecným pesimizmom investorov. Aj keď sa konkrétne úrovne môžu líšiť od typu finančného inštrumentu. U akciových indexov platí, že pokles o 20% z maxím behom dvoch mesiacov je považovaný za medvedí trh. Od roku 1900 do 2015 bolo dokopy 32 medvedích trhov v priemere jeden za 3.5 roka. Posledný medvedí trh bol od októbra 2007 do marca 2009, kedy akciový index Dow Jones klesol o 54%.

Benchmark

Benchmark je štandardom voči ktorému sa porovnáva výkonnosť, volatilita alebo iné ukazovatele. Takto sa môžu porovnávať napríklad akcie, podielové fondy alebo riadené portfóliá. Benchmarkom môže byť napríklad index, ktoré môžu zahŕňať viacero typov aktív.

Beta

Beta meria relatívnu mieru volatility, alebo systematického rizika portfólia voči benchmarku. Beta na úrovni 1 znamená, že kopíruje vývoj benchmarku. Ak má Beta hodnotu 2 tak je dvojnásobne volatilinejšie (dynamická) ako benchmark. Naopak Beta s hodnotou 0.65 znamená, že portfólio je o 35% menej volatilné ako benchmark.

Blue Chip

Spoločnosti označené ako Blue Chip sú všeobecne známe a uznávané na kapitálovom trhu.. Tieto spoločnosti majú tendenciu patriť medzi najväčšie a najstabilnejšie v rámci trhu. Ich akcie sú vysoko likvidné a volatilita býva vo všeobecnosti nižšia.

Bull market – býčí trh

Býčím trhom sa označuje situácia na finančnom trhu, keď cena vybranej skupiny aktív rastie a očakáva sa ďalší. Býčí trh je väčšinou spájaný s akciovým trhom, avšak je často využívaný aj v súvislosti s dlhopismi a komoditami. Vo všeobecnosti platí, že ak sa trh nenachádza vo väčšom poklese ako 20% (medvedí trh) tak je označovaný ako býčí.

Burza cenných papierov

Jedná sa o o obchodné miesto, kde sa v stanovenom čase obchoduje s finančnými nástrojmi (napríklad akcie alebo dlhopisy) podľa pravidiel ktoré určila príslušná burza. Medzi najznámejšie akciové burzy patri americká NYSE (New York Stock Exchange), NASDAQ a AMEX. V Európe sú to XETRA (Nemecko), LSE (Veľká Británia) a Euronext (Belgicko, Francúzsko a Holandsko).

Cenný papier

Cenný papier je peniazmi oceniteľný zápis v zákonom ustanovenej podobe a forme s ktorým sú spojené práva podľa zákona o cenných papieroch (566/2001 Z.z.). Najmä ide o oprávnenie požadovať určité majetkové plnenie alebo vykonávať určité práva voči zákonom určeným osobám.

Centrálna banka

Centrálna banka je inštitúcia ktorá manažuje menovú politiku krajiny, peňažnú zásobu a úrokovú mieru. Centrálne banky vykonávajú dohľad na finančným trhom. V kontraste s komerčnými bankami majú monopol na monetárnu bázu v krajine a majú možnosť tlačenia domácej meny. ECB (Európska centrálna banka) je centrálnou bankou 19 európskych krajín, ktoré adaptovali euro ako svoju menu. Hlavnou úlohou ECB je cenová stabilita v eurozóne a zachovanie kúpnej sily eurosystému. Každá krajina eurozóny má aj národnú banku, ktorá je súčasťou eurosystému. Guvernér každej členskej krajiny je reprezentovaný v rade guvernérov (monetárnej rade) na ktorej čele je prezident.

Defenzívne akcie

Medzi defenzívne akcie patria tie ktoré zvyknú vyplácať pravidelnú dividendu a majú stabilné príjmy nezávisle od ekonomického cyklu. Dôvodom je to, že po ich výrobkoch alebo službách je konštantný dopyt. Preto počas rôznych fáz hospodárskeho cyklu dokážu generovať relatívne stabilný príjem. Volatilita tejto skupiny akcií je väčšinou nižšia a investori uprednostňujú tento typ investícii, ak predpokladajú negatívny vývoj na akciovom trhu.

Derivát

Jedná sa o finančný inštrument, ktoré cena sa odvíja od podkladového aktíva alebo skupiny aktív (akcia, dlhopis alebo mena). Finančné deriváty sú vždy na základe zmluvy medzi dvoma a viacerými stranami (klientom a obchodníkom). Základné druhy finančných derivátov: forwardy, futures, swapy, opcie, warranty a CFD.

Diverzifikácia

Diverzifikácia je technikou v rámci risk manažmentu, kedy sa investor snaží znížiť riziko v portfóliu tak, že investuje do rôznych typov aktív. Rôzne typy aktív majú rôzne riziká a práve preto je diverzifikácia kľúčovým nástrojom pre rozloženie rizika v rámci portfólia.

Dividenda

Dividenda je distribúcia časti čistého zisku spoločnosti o ktorej rozhodlo predstavenstvo a bola schválená valnou hromadou. Dividendy sa môžu vyplácať formou hotovosti, akcií, obligácii alebo majetku. Dividenda môže byť vyplácaná v rôznych intervaloch ako napríklad ročne, polročne a kvartálne. Dividenda sa môže byť vyplácaná pravidelne alebo mimoriadne. Spoločnosti obchodované na akciovom trhu ktoré vyplácajú pravidelnú dividendu sa považujú takzvané dividendové akcie.

Durácia

Je meria citlivosti ceny dlhopisu na zmenu úrokovej miery. Durácia vyjadruje priemernú dobu splatnosti portfólia, ktorý investuje dlhových cenných papierov alebo do peňažného trhu. Ak sa napríklad durácia portfólia rovná 2, znamená to že v prípade nárastu úrokovej miery o 1% zaznamená cena dlhopisu pokles o 2%.

Ekonomický a trhový cyklus

„História sa neopakuje, ale zvykne sa rýmovať“, Mark Twain. Ekonomický rast v posledných 150 rokov bol najväčší v ľudskej histórii. Aj keď sa globálne HDP znásobilo niekoľkokrát. Globálna ekonomika (ako aj jednotlivé štáty) znamenala obdobia stagnácie a poklesu. Ekonómovia objavili, že cykly expanzie a následnej korekcie sú relatívne pravidelné. Ekonomický cyklus má dve základné fázy: expanziu, počas ktorej ekonomika rastie a kontrakciu (recesiu) počas ktorej ekonomika klesá (reálne HDP). Podobne ako ekonomický cyklus sa správa aj trhový cyklus. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že vývoj na finančných trhoch dokáže predpovedať koniec ekonomického cyklu a začiatok recesie. Treba avšak dodať, že napríklad akciových trh dával historicky veľa falošných signálov.

Emitent

Emitentom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vydala cenný papier za účelom získania finančných zdrojov.

EPS

Zisk na akciu (Earnings per share) je pomerový ukazovateľ čistého zisku spoločnosti na rozrátaného na akciu. Tento ukazovateľ sa používa pri oceňovaní spoločnosti a patrí k najviac používaným premenným v rámci fundamentálnej analýzy.

ESG

Environmentálna, sociálna a podniková kontrola sú tri faktory merajúce vhodnosť a etický rozmer investičnej stratégie spoločnosti. Tieto kritéria by mali pomôcť nájsť a vybrať vhodné nástroje pre portfólio.

ETF

Burzovo obchodované fondy (ETF) ktoré kopírujú vývoj indexov, komodít, dlhopisov, alebo košík vybraných aktív. Na rozdiel od podielových fondov sa ETF obchodujú na akciovej burza ako kmeňové akcie. Ich výhodou býva nákladová a daňová efektívnosť. Z toho dôvodu, že sa ETF obchodujú ako akcie, nemajú NAV ako podielové fondy.

EURIBOR

EURIBOR je priemerná medzibanková sadzba za ktorú sú vybrané banky poskytnúť finančné prostriedky. Tieto pôžičky môžu mať rôznu maturitu napríklad: týždennú, mesačnú, 3-mesačnú, 9-mesačnú a 12-mesačnú. 3-mesačný EURIBOR je dôležitým benchmarkom, pretože ho využívajú viaceré finančné produkty denominované v EUR ako napríklad: hypotéky, bežné účty a deriváty. EURIBOR má v eurozóne podobnú úlohu ako Libor v USA a vo Veľkej Británii. Výšku EUROBORu určuje 20 vybraných bánk: Belfius, BNP-Paribas, HSBC France, Natixis, Credit Agricole, Societe General, Deutsche Bank, DZ Bank, National Bank of Greece, Intesa Sanpaolo, Monte dei Paschi di Siena, Unicredit, Banque et Caisse, ING Bank, Caixa, Banco Bibao, Banco Santander, CECABANK, CaixaBank a Barclays.

Ex-dividend date

Jedná sa o výraz používaní predovšetkým v súvislosti s akciovým trhom. Jedná sa o dátum, kedy už investor nemá nárok na dividendu. Čiže ak by investor nakúpil akciu v rámci v dňa, kedy je ex-dividend alebo potom, nebude mať nárok na dividendu.

Fed

Federálny rezervný systém je centrálnou bankou v USA. Tá pozostáva z dvanástich federálnych rezervných bánk, ktorých prezidenti sú vo výbore pre operácie na voľnom trhu (FOMC). Výbor pre operácie na voľnom trhu určuje úrokovú mieru, peňažnú zásobu a manažuje bilanciu centrálnej banky, čiže môže nakupovať alebo predávať rôzne cenné papiere (napríklad vládne dlhopisy).

Finančná páka

Finančná páka je vyjadrením pomeru medzi celkovými aktívami voči vlastnému majetku. Obchodovanie na finančnú páku je často využívané na finančnom trhu a predovšetkým v súvislosti s finančnými derivátmi. Finančné nástroje ktoré využívajú finančnú páku sa považujú za rizikovejšie, ako tie kde obchodník disponuje len s vlastným majetkom.

Fundamentálna analýza

Fundamentálna analýza je metóda oceňovania aktív, pomocou ktorej sa určuje vnútorná hodnota akcii. Analyzujú sa ekonomické, finančné, kvalitatívne a kvantitatívne faktory. Analytici využívajúci túto metódu sa snažia analyzovať makroekonomické (ekonomika, situácia v sektore) a mikroekonomické faktory (manažment spoločnosti a finančná situácia). Cieľom analýzy je zistiť hodnotu akcie a porovnať ju s aktuálnou cenou na trhu. Z analýzy by malo vyplynúť či je akcia nadhodnotená alebo podhodnotená voči trhu.

Futures

Futures je finančný kontrakt o kúpe alebo predaji finančného inštrumentu alebo komodity za vopred dohodnutých podmienok. Nakupujúci a predávajúci sa dohodnú na čase predaja, dodávku a cenu. Futures kontrakty sú deriváty obchodovateľné cez burzu a ich podmienky sú štandardizované, využíva sa pri nich finančná páka a môžu sa používať na hedging. Futures kontrakty majú rôzne podkladové aktíva. Môžu to byť komodity u ktorých dôjsť k fyzickej dodávke, alebo akciové indexy a menové páry.

Hedging

Zaistenie (hedging) je využívané na zníženie trhového rizika, ktoré plynie z významných výkyvov na finančnom trhu. Bežne sa na hedžing využívajú finančné deriváty ako sú futures, opcie alebo CDS. U portfólií sa často zaisťuje menové riziko. Portfolio môže mať nakúpené aktíva ktoré sú denominované v rôznych menách. Portfólio manažéri zaisťujú menové riziko, aby nemuseli čeliť nižším výnosom v prípade výraznejšiemu pohybu na FX. Alebo nakúpia inštrument, ktorý je už zahedžovaný.

Investičný horizont

Je odporúčaná doba investovania, alebo tiež minimálna doba, ktorú by mal investor dodržať pre vybranú investičnú stratégiu. Vo všeobecnosti platí, že rizikovejšie investičné stratégie majú dlhší investičný horizont. Ak klient nedodrží investičný horizont vystavuje sa vyššiemu riziku, že jeho investícia nedosiahne zhodnotenie a môže byť v strate.

IPO

Prvá verejná ponuka akcii spoločnosti (IPO) je vtedy, ak korporácia rozhodne získať kapitál tým, že ponúkne svoje akcie na kapitálovom trhu. Spoločnosti hľadajú spôsoby ako získať kapitál, vo všeobecnosti ho môžu získať úverom, vydaním dlhopisov alebo vstupom na akciový trh. Pokiaľ sa spoločnosť rozhodla pre poslednú možnosť najčastejšou formou je práve IPO.

ISIN

ISIN (International Securities Identification Number) je medzinárodne označenie cenného papiera. Jedná sa o dvanásť miestny alfanumerický kód, ktorým sa označuje krajina emitenta a špecifikácia cenného papiera. ISIN prideľuje napríklad centrálny depozitár.

Kapitálový trh

Kapitálový trh je súčasťou finančného trhu, tiež sa označuje ako trh dlhodobých peňazí. Jedná sa o mechanizmus a súbor inštitúcii na ktorom sa stretávajú ponuka a dopyt po strednodobom alebo dlhodobom peňažnom kapitále (nástroje so splatnosťou dlhšou ako jeden rok alebo bez termínu splatnosti). Nástroje kapitálového trhu sú dlhopisy, podielové listy, hypotekárne záložné listy a akcie.

KID – Dokument s kľúčovými informáciami

Dokument s kľúčovými informáciami obsahuje informácie o finančnom nástroji alebo investičnom produkte. Neslúži na marketingové účely a uvádzajú sa v ňom informácie ktoré vyžaduje zákon s cieľom pomôcť pochopiť riziká, náklady, povahu, straty a výnosy súvisiace s finančným nástrojom alebo investičnom produkte.

KIID - Kľúčové informácie pre investorov

Dokument Kľúčové informácie pre investorov patrí k základnej dokumentácii každého štandardného podielového fondu (KIID upravuje UCIST IV). Každý investor by mal mať k dispozícii KIID pred vstupom do zmluvného vzťahu. Dokument Kľúčové informácie pre investorov popisuje investičnú politiku fondu, ciele, rizikový profil fondu, poplatky, minulú výkonnosť a praktické informácie. Rozsah by mal byť na dve strany A4.

Korelácia

Korelácia je cenová závislosť medzi dvoma alebo viacerými aktívami (alebo medzi jedným inštrumentom a benchmarkom). Hodnoty koreláciu sú od -1 do 1. Pričom hodnota 1 znamená absolútnu koreláciu, čiže vývoj ceny dvoch meraných aktív je zhodný. Hodnota 0 znamená, že neexistuje žiadne cenová závislosť a hodnota -1 znamená, že aktíva majú opačný vývoj ceny. Korelácia aktív sa sleduje v portfóliách kvôli diverzifikácii. Portffólio manažeri vyhľadávajú aktíva s negatívnou koreláciou ak sú diverzifikovať riziko v rámci portfólia.

Krátka pozícia

Krátka pozícia (Short selling) je špekulácia na pokles finančného nástroja. V prípade cenných papierov, investor predáva napríklad akciu ktorú nevlastní a ktorá je požičaná od iného investora. Pri spätnom nákupe (covering) predávajúci investor vráti cenný papier. Investor predávajúci na krátko bude mať zisk, pokiaľ cena aktíva klesne. Naopak ak cena vzrastie je stratový. Predaj na krátko nebýva časovo ohraničený a obchodník môže v prípade výrazného nárastu stratiť viacej ako investoval.

Kreditné riziko

Je riziko neplnenia záväzkov zo strany emitenta. Fondy môžu mať rôzny prístup ku kreditnému riziku, ktorý sa hodnotí podľa ratingu cenného papiera. Vo všeobecnosti platí, že dlhopis alebo iný dlhový cenný papier s vyšším výnosom je aj rizikovejší (emitent platí rizikovú prémiu).

LIBOR

London Interbank Offered Rate je priemerná medzibanková úroková sadzba vypočítaná každý deň o 11:30. Táto fixná sadzba sa tvorí medzi 12 bankami a vyjadruje úrok za ktorý sú si ochotné navzájom požičať. LIBOR sa používa referenčná sadzba pri výpočte mnohých finančných nástrojov, odhadom 350 biliónov USD.

Likvidita

Likvidita opisuje do akej miery dokáže byť aktívum, finančný nástroj predaný alebo nakúpený bez toho, aby výraznejšie ovplyvnil cenu na trhu.

Long pozícia

Dlhou pozíciou sa označuje špekulácia na rast ceny finančného nástroja.

Menové riziko

Menové riziko je riziko zmeny hodnoty aktíva vyjadrenej v EUR, v dôsledku zmeny výmenného kurzu EUR voči inej mene, v ktorej je toto aktívum denominované. Hodnota aktíva, denominovaného v inej mene ako EUR, vyjadrená v EUR rastie, pokiaľ kurz tejto meny posilňuje voči kurzu EUR. Naopak hodnota aktíva, denominovaného v inej mene ako EUR, vyjadrená v EUR klesá, pokiaľ kurz tejto meny oslabuje voči kurzu EUR. Miera menového rizika závisí najmä od aktuálneho podielu majetku v portfóliu investovaného v inej mene ako EUR.

Menový hedging

Menové zaistenie (FX hedging) sa využíva na zníženie menového rizika. Fond zaistí nakúpené aktíva denominované v inej mene voči menovým výkyvom.

Momentum

Momentum meria rýchlosť zmeny ceny alebo objemu cenného papiera. Pri technickej analýze sa momentum považuje za oscilátor a slúži k identifikácii sily trendu.

Nominálna hodnota

Cena uvedená pri emisii cenného papiera (u akcii je to cena pri IPO a u podielového listu je to cena pri upisovacom období). Táto cena sa môže líšiť od aktuálnej trhovej ceny.

Opcia

Opcia je právo kúpiť v stanovenom okamihu podkladový nástroj za vopred stanovenú cenu. Opcie ako finančný nástroj sa zaraďujú do derivátov. Predávajúci opcie sa nazýva aj vypisovateľ opcie; kupujúci opcie aj držiteľ/majiteľ opcie. Držiteľ opcie má právo na kúpu alebo predaj, toto právo má možnosť využiť alebo nevyužiť, to znamená že má právo voľby. Vypisovateľ opcie však má naopak povinnosť držiteľovi podkladový nástroj predať alebo kúpiť, ak sa držiteľ opcie rozhodne, že svoju opciu využije.

Operačné riziko

Operačné riziko súvisí s chybami v rámci administrácie portfólii spôsobených obchodníkom s cennými papiermi alebo externými obchodnými partnermi

OTC

Je decentralizovaný trh, ktorý nemá konkrétnu fyzickú lokáciu. Keďže ide o neregulovaný trh, jednotlivé obchody a ich podmienky sú dohodnuté priamo medzi participantmi. Na tomto trhu sa primárne obchodujú FX, deriváty, dlhopisy a štruktúrované investičné produkty. Medzi OTC patrí aj OTC Bulletin Board a Pink Sheet, kde sa obchodujú aj akcie.

P/B

Pomer trhovej ceny vo účtovnej hodnote na akciu (P/B ratio) je tiež známy ako Price to Equity. Podobne ako P/E sa používa pri oceňovaní spoločnosti. V prípade, že P/B je nižšie ako napríklad 1. Znamená to, že účtovná hodnota spoločnosti je nižšia ako trhová. Môže to znamenať, že je spoločnosť podhodnotená.

P/E

Pomerový ukazovateľ trhovej ceny voči čistému zisku spoločnosti na akciu. Používa sa pri oceňovaní spoločnosti. P/E patrí k relatívnym modelom ohodnocovania, investor alebo obchodník zvyčajne porovnáva viacero spoločností, ktoré sú v rámci odvetvia alebo sektora.

Pákový efekt

Pákový efekt vzniká tým, že pri obchodovaní investor využíva požičané prostriedky. Investor tak môže investovať niekoľko násobne viacej, avšak za odplatu strane ktorá mu prostriedky požičala. Výnosy alebo straty z obchodu znáša iba investor. Obchodovanie na páku sa používa u mnohých derivátov (napr. opcie a futures) a je vysoko rizikové.

Peňažný trh

Peňažný trh je trh krátkodobých peňazí, stretávajú sa na ňom finančné inštitúcie a banky, aby predali alebo nakúpili krátkodobé finančné nástroje so splatnosťou do jedného roka. Sú to napríklad pôžičky a krátkodobé úvery, valuty, devízy, cenné papiera a pod.

Pokladničná poukážka

Krátkodobý dlhový cenný papier vydávaný prevažne štátom na pokrytie prechodného nedostatku peňažných prostriedkov.

Portfólio

Portfólio je súborom všetkých finančných nástrojov ako sú dlhopisy, akcie, komodity, nástroje peňažného trhu podielové listy držaných investorom. Môže ale aj obsahovať aj aktíva ako nehnuteľnosti, cenné predmety a alternatívne investície. Portfólio býva spravované priamo investorom samotným, alebo profesionálom (fyzická alebo právnická osoba) ktorý o investície stará. Investičné portfólio je vytvárané na základe investičnej stratégie s konkrétnym cieľom a na základe rizikovej averzie investora. Jeden investor môže mať niekoľko portfólií s rôznymi stratégiami a cieľmi.

Právne a politické riziko

Toto riziko predstavuje najmä riziko zmeny daňového systému alebo právnych predpisov v príslušných krajinách, v ktorých pôsobia emitenti finančných nástrojov, ktoré sa na nachádzajú v portfóliu.

Primárny trh

Primárny trh je súčasťou kapitálového trhu na ktorom sa vydávajú nové cenné papiere vydané korporáciami, vládami alebo iným subjektmi. Súkromné spoločnosti a vlády predávajú cenné papiere (napr. akcie alebo dlhopisy) na primárnom trhu aby financovali svoje aktivity. Primárny trh je obhospodarujú predovšetkým investičné banky, ktoré stanovujú cenové pásmo a dohliadajú na predaj investorom. Potom čo je predaj dokončený, ďalšie obchodovanie pokračuje na sekundárnom trhu, kde sa odohráva väčšina obchodov (burza).

Referenčná mena

Mena, v ktorej investor meria výnos svojej investície. Referenčnú menu stanoví investor spravidla podľa toho, v akej mene plánuje svoju investíciu spotrebovať. Pre väčšinu slovenských investorov je referenčnou menou euro.

Reinvestície výnosov

Možnosť pre podielnika, v prípade niektorých portfólii, dostávať výnosy v podobe vyplatených finančných prostriedkov, alebo ich môže reinvestovať a tak vyžívať žložený zložený úrok.

Risk/reward ratio

Pomer rizika a zisku sa používa mnohými investormi. Porovnáva očakávaný výnos investície s rizikom straty v prípade neočakávaného vývoju na trhu. Pomer risk/reward sa mení podľa investičnej stratégie, niektorí investori uvádzajú ideálny pomer 1:3. Investície sú vždy spojené s rizikom a vo všeobecnosti platí, že čím väčší očakávaný výnos musí investor rátať aj s vyšším rizikom.

Riziko investovania v realitnom sektore

Riziko investovania v realitnom sektore je riziko zmeny hodnoty realitných aktív v dôsledku zmeny hodnoty nehnuteľností. Na zmenu hodnoty nehnuteľností vplýva najmä zmena očakávaného príjmu spojeného s vlastnením nehnuteľností, riziko neuzavretia nájomného kontraktu, riziko ukončenia nájomného vzťahu.

Riziko likvidity

Riziko likvidity znamená riziko, že v prípade mimoriadnych situácií na trhu alebo zníženia kreditnej bonity emitenta nebude možné finančný nástroj, do ktorého sa môže podľa tohto štatútu investovať, predať, speňažiť alebo uzatvoriť prostredníctvom iného obchodu za ich cenu uvedenú v ocenení majetku portfólia na základe podnetu spoločnosti bez dodatočných nákladov a za dostatočne krátky čas.

Riziko protistrany

Riziko protistrany súvisí so situáciami, ktoré nastanú, keď vyrovnanie obchodu neprebehne tak podľa predpokladov z dôvodu, že protistrana nezaplatí alebo nedodá finančné nástroje, alebo ich nedodá v dohodnutej časovej lehote.

Riziko trhovej medzery

Riziko trhovej medzery je riziko straty vyplývajúce z toho, že v špecifickom veľmi krátkom období nie je možné uskutočniť obchody s finančnými nástrojmi.

Rozvinuté trhy

Medzi rozvinuté trhy patria krajiny s relatívne úrovňou ekonomického rastu a bezpečnosťou. Spoločné kritéria na základne ktorých sa hodnotí úroveň rozvoja krajiny sú: HDP per capita, úroveň industrializácie, životná úroveň, právny systém a technologická vyspelosť. Medzi tieto krajiny napríklad patria: USA, Kanada, Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko a Japonsko.

Rozvojové trhy

Krajiny ktoré patria do tejto kategórie prechádzajú socioekonomickými zmenami, ktoré by ich mali zaradiť medzi rozvinuté krajiny. EM ekonomiky reformujú svoj finančný systém tak, aby kapitálový trh spĺňal regulatórne požiadavky ako aj poskytoval dostatočnú likviditu pre investorov (na úrovni USA, Japonska alebo Európy). Tieto ekonomiky majú niekedy aj veľký ekonomický a ľudský potenciál. Zoznam ekonomík v tejto kategórii: Brazília, Chile, Čína, Kolumbia, Maďarsko, Indonézia, Malajzia, Mexiko, Peru, Filipíny, Poľsko, Rusko, Južná Afrika, Thajsko a Turecko.Niektoré organizácie ako napríklad MSCI a S&P sme zaraďujú aj: Česká republika, Egypt, UAE, Katar, Grécko, Bulharsko, Rumunsko, Ukrajinu a Venezuelu.

Sekundárny trh

Keď sú akcie, alebo obligácie obchodované, alebo znovu predávané, hovorí sa, že sú predávané na sekundárnom trhu. Na tomto trhu prebieha väčšina transakcií s cennými papiermi.

Short pozícia

Špekulácia na pokles ceny daného finančného nástroja. Predaj finančného nástroja (napr. komodity) skôr ako ho investor vlastní. Investor si akciu požičia, pričom sa zaviaže, že akciu neskôr vráti bežným nákupom. Pokiaľ je cena pri tomto nákupe nižšia, ako bola pri prvotnom predaji, investor zrealizuje zisk.

Spread

Rozpätie medzi predajnou a nákupnou cenou na FX. Spread vyjadruje aj rozdiel výnosov medzi dlhopisom s rizikom defaultu a bezrizikovým dlhopisom s rovnakou maturitou. V eurozóne sa za bezrizikové dlhopisy považujú napríklad nemecké bundy.

SRRI

Jedná sa o syntetický indikátor rizika a výnosu. Indikátor sa používa na klasifikáciu investičných fondov alebo portfólii podľa ich rizikovosti a je kalkulovaný na základe európskej legislatívy. SRRI je dôležitou časťou dokumentu Kľúčové informácie pre investorov (KID) a investorovi poskytuje úroveň historickej volatility fondu, ktorá môže byť od 1 do 7. Nízke SRRI znamená, že fluktuácia ceny je nižšia a tým pádom aj potenciálna strata investora. Naopak vyššie SRRI znamená vyššie riziko straty ale aj výnosu.

Swap

Derivátová operácia, ktorá je založená na výmene jednej devízy za druhú na určité obdobie. Funguje ako termínovaný obchod, ktorého cieľ je dosiahnutie zisku z pohybu kurzu medzi devízami. Swapy môžu byť aj úrokové.

Technická analýza

Technická analýza je zameraná na identifikovanie obchodných príležitostí pomocou analýzy trendov, štatistík obchodnej aktivity, alebo pohybu cien a vývoju objemu. Zatiaľ čo fundamentálna analýza sa pokúša nájsť hodnotu, technická analýza sa zameriava na pohyb ceny.

TER

Ukazovateľ vyjadrujúci celkové náklady spojené so správou a prevádzkou podielového fondu/ETF. Tieto náklady zahŕňajú najmä odplatu za správu, depozitára a ďalšie poplatky ako sú poplatky banke, depozitárovi, regulovanému trhu, audítorovi. Podiel celkových nákladov ETF pripadajúcich na celkové aktíva fETF vyjadruje percentuálna miera TER.

Trhová kapitalizácia

Trhová kapitalizácia vyjadruje celkovú hodnotu akcií spoločnosti. Jedná sa o súčin aktuálnej trhovej ceny a celkového počtu akcií spoločnosti. Na základe trhovej kapitalizácie zaraďujeme spoločnosti do small caps (do 2 mld. USD), mid caps (2-10 mld. USD), large caps (10-100 mld. USD) a mega caps (100+ mld. USD).

Trhové riziko

Trhové riziko súvisí s globálnym vývojom na finančných trhoch, ktoré majú bezprostredný dopad na ceny hodnoty jednotlivých druhov aktív v portfóliu. Jednou z konkrétnych foriem trhového rizika je úrokové riziko, ktoré spočíva v tom, že úrokové sadzby sa v dôsledku zmien v ekonomických podmienkach na trhoch v čase menia. V prípade nárastu úrokových sadzieb na finančnom trhu, hodnota dlhových finančných nástrojov v portfóliu obvykle klesá. Naopak, v prípade poklesu úrokových sadzieb na finančnom trhu, hodnota dlhových finančných nástrojov v portfóliu obvykle rastie. Okrem úrokového rizika vplýva na vývoj dlhového finančného nástroja aj kreditné riziko. Predstavuje riziko straty vyplývajúce z toho, že dlžník zlyhá pri plnení svojich záväzkov z dohodnutých podmienok a jeho výška závisí od individuálneho vývoja ekonomickej situácie jeho príslušného emitenta. Úrokové a kreditné riziko v portfóliu sa riadi prostredníctvom riadenia durácie portfólia, priemernej splatnosti portfólia, ako aj obmedzením rizikovejších druhov aktív prostredníctvom investičných limitov.

Úrokové riziko

Úrokové riziko znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien trhových úrokových sadzieb. Tie môžu mať vplyv predovšetkým na dlhopisovú zložku portfólii.

Verejný trh

Súčasť trhu s cennými papiermi, na ktorom sa obchodujú verejne obchodovateľné cenné papiere, tj. cenné papiere, ktoré majú povolený prístup na tento trh podľa zvláštnych pravidiel.

Volatilita

Kolísavosť alebo volatilita popisuje interval zmien ceny. Je priemernou odchýlkou priemerného výnosu. Vypočíta sa ako smerodajná odchýlka mesačných výkonností. Volatilita = systematické riziko (β) + nesystematické riziko (α) Nezahŕňa v sebe celé riziko. Extrémne hodnoty nie sú započítané, t.j. nezahŕňa najvyšší výnos, ani najnižší výnos. Výsledky sa menia v závislosti od časovej periódy, priemerný výnos nie je konštantný. Volatilita jednotlivých tried aktív resp. portfólia je viac menej stabilná.

Výnos do splatnosti

Predstavuje očakávaný výnos dlhopisu alebo portfólia, za predpokladu, že bude držaný až do splatnosti a kupóny budú reinvestované pri nezmenenej úrokovej miere.

Výnosový krivka

Predstavuje grafické znázornenie výnosov do doby splatnosti pevne úročených cenných papierov (napr. dlhopis). Na vodorovnej osi je doba splatnosti od jednodenných vkladov "overnight" cez niekoľkomesačné termínové vklady až po dlhodobé obligácie. Za normálnych okolností je výnosová krivka rastúca, t.j. úrokové výnosy z krátkodobých nástrojov (vkladov) sú menšie ako výnosy dlhodobých nástrojov (dlhopisov). Inverzný (klesajúci) sklon výnosovej krivky signalizuje, že trh očakáva pokles sadzieb. Pri zostavovaní výnosové krivky je vždy potrebné vziať do úvahy odlišný daňový režim rôznych nástrojov a ich rating.

Vysporiadanie

Operácia, kedy ten, kto cenné papiere predáva, obdrží za ne adekvátnu peňažnú čiastku v obchodný deň predaja, a ten, kto kupuje, dostane zodpovedajúci počet cenných papierov.

YTD

YTD (year-to-date) predstavuje výkonnosť finančného nástroja od začiatku roka do dnešného dátumu.

YTM

YTM (yield to maturity) predstavuje výnos do splatnosti dlhového cenného papiera.

Základná úroková sadzba

Základná úroková sadzba je úroková sadzba Európskej centrálnej banky. Od tejto sadzby sa odvíjajú všetky úrokové sadzby úverov a vkladov pre klientov.